เงื่อนไขรายการ • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่ง SMS รหัสใต้ฝาได้ไม่จำกัดจำนวน หากฝาชิงโชคชำรุดไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข หรือได้มาซึ่งมิชอบทางกฎหมายถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. - 29 มิ.ย. 2558 • ร่วมรายการโดยการส่งข้อความ SMS โดยพิมพ์ GL ตามด้วยตัวเลขรหัสใต้ฝา ส่งมาที่หมายเลข 4642333 ซึ่งผู้ร่วมรายการจะได้ รับข้อความตอบกลับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศได้ทั้งระบบ AIS, DTAC, Truemove และ Truemove H • กำหนดการจับรางวัลโชคชั้นที่ 2 และโชคชั้นที่ 3 สำหรับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาท และบัตร 7 Card มูลค่า 999 บาท ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2558 เป็นต้นไป จับรางวัลวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจนจบรายการ • จับรายชื่อผู้โชคดีโชคชั้นที่ 2 และโชคชั้นที่ 3 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ประกาศรางวัลรวม 61 รางวัลต่อวัน ทางเว็บไซต์ www.respectonebev.com และ www.facebook.com/GECKLOR • บัตร 7 Card สำหรับซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยรางวัลไม่สามารถแลกทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้ • กำหนดการจับรางวัลโชคชั้นที่ 1 ทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 4 เดือน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เม.ย. 2558 / ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พ.ค. 2558 / ครั้งที่ 3 วันที่ 2 มิ.ย. 2558 / ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มิ.ย. 2558 • ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานฝาที่ระบุรหัสใต้ฝา (หมายเลขที่ได้รับรางวัล) พร้อมแสดง SMS ยืนยันผล เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล • สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งโชค และแจ้งผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลต่อวันเท่านั้น • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ - นามสกุล ภาพและเสียงของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ และ/หรือผลิตภัณฑ์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่า ตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดี • พนักงานและครอบครัวของบริษัท รีสเพค วัน เบฟเวอเรจ จำกัด และบริษัทในเครือและบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อความ SMS ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ • หากส่งรหัสใต้ฝาผิด โดยได้รับข้อความตอบกลับจาก 4642333 ยังคงเสียค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.respectonebev.com และ www.facebook.com/GECKLOR